8 دلیل برای اینکه اپلیکیشن های موبایل بهتر از وب سایت های موبایل هستند