بررسی تحقیقات بازاریابی، تعریف مسئله و اهداف تحقيق